Regulamin - Korona Kocich Gór

Regulamin

REGULAMIN

WYŚCIGU KOLARSKIEGO AMATORÓW KORONA KOCICH GÓR 2018 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Strażaków

SKOTNIKI 30.09.2018 r.

 

 

1. CEL IMPREZY

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

•  Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na w Polsce.

Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.

 

2. NAZWA IMPREZY

WYŚCIG KOLARSKI AMATORÓW KORONA KOCICH GÓR Skotniki  2018r. 

Otwarte Mistrzostwa Polski Strażaków

 

 1. ORGANIZATOR
 2. Stowarzyszenie Lipówka, Wielka Lipa 70, 55-120 Oborniki Śląskie
 3. Dominik Krupa dominikkrupa@wp.pl 
 4. Klub Sportowy Arkadia, Wielka Lipa 71, 55-120 Oborniki Śląskie
 5. Dyrektor wyścigu: Andrzej Huzarski tel.: 48 537 615 815, e-mail: huzarski@onet.eu

 

 

4. TERMINY IMPREZ / DYSTANSE

4.1 Termin:

30 września 2018, Skotniki

4.2. Dystanse:

Mini  3 x 8,7km = 26,1km

Maxi 6 x 8,7km = 52,2km

Strażacy startują tylko na dystansie Maxi z podziałem na kategorie M2, M3, M4 i M5 oraz kobiety w kat. Open.

Klasyfikacja i nagrody MP Strażaków są poza klasyfikacją amatorów.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

K.K.G  2018 to ogólnodostępna impreza rowerowa rozgrywana 30 września 2018 roku w Skotnikach

Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:

5.1. Okazanie legitymacji PSP lub OSP (dotyczy osób startujących w Mistrzostwach Strażaków),

5.2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia specjalnego formularza zgłoszeniowego oraz do uiszczenia opłaty za start –

 przelewem na konto nr 69 2490 0005 0000 4530 6396 3356 w kwocie 40,0PLN, a w dniu wyścigu biuro wyścigu w kwocie 50,00PLN

 

5.1.1. Internet - Osobiście:

Zgłoszenie elektroniczne dokonać można na stronie https://www.t2w.pl/zapisy/13 

Zgłoszeń, opłat i odbioru numerów startowych na K.K.G 2018 można będzie dokonywać w dniu wyścigu, tj. 30.09.2018 r. w godz. 8:00 – 10:30. biuro wyścigu w Skotnikach w Świetlicy Wiejskiej. Obowiązuje  forma opłaty startowej:

- przelew na konto nr 69 2490 0005 0000 4530 6396 3356     40,00PLN do godz. 24:00 do dnia 28.09.2018r.

- gotówka w dniu 30.09.2018r. w biurze wyścigu w godz. 8:00- 10:30 kwota 50,00PLN

W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego z chipem Organizator wyda zawodnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty 50 zł.

5.3. Impreza ma charakter otwarty, prawo udziału w wyścigu mają osoby:

• które ukończyły 18 lat,

• w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego lub innej

osoby sprawującej opiekę w czasie trwania wyścigu i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis na formularzu zgłoszeniowym). Wzór takiego oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej www.koronakocichgor.com, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.4. Każdy zawodnik zgłoszony do K.K.G 2018 startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. Ten fakt zawodnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika lub też osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim zawodnikiem w czasie trwania wyścigu.

 

5.5. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym podczas całego wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu, zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją. Zaleca się rower szosowy.

5.6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą wyścigu.

5.7. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione.

5.8. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

 

6. OPŁATY STARTOWE

6.1. K.K.G 2018 obowiązuje opłata za udział:

• 50,00 plnopłata w dniu wyścigu 30.09.2018 od godz. 8:00 do 10:30, dokonywana wyłącznie w formie gotówki, w biurze wyścigu.

• 40,00 pln przelew na konto nr 69 2490 0005 0000 4530 6396 3356  do godz. 24:00 do dnia 28.09.2018 r.

6.2. Każdy zawodnik, po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje indywidualny numer startowy z chipem, uprawniający do startu w . K.K.G 2018r.

6.3. Każdy zawodnik dokonujący wpłaty gotówkowej w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.

6.4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły lub z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią/przystąpiły do zawodów.

 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Zawodnicy i zawodniczki K.K.G 2018r w ramach wpisowego otrzymują:

 • numer startowy z chipem,
 • posiłek regeneracyjny po wyścigu,
 • pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej http://wwww.koronakocichgor.com/?wyniki,64 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu wyścigu),
 • profesjonalnie oznaczoną trasę,
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
 • doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.
 • dekoracja zwycięzców.

 

8. POMIAR CZASU

8.1. Podczas K.K.G 2018 r. będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

8.2. Każdy z zawodników startujący w K.K.G 2018 zobowiązany jest do posiadania chipa, który będzie przekazany przez Organizatora przy odbiorze numeru startowego. W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda zawodnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty w wysokości 50 zł.

8.3. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy z chipem lub nie zadziała chip (brak sygnału dźwiękowego), muszą zgłosić ten fakt Sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie.

8.4. Start zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.

Uwaga! Numery startowe posiadają chipy, mocowane będą na sztycy podsiodłowej. Numer startowy jest do zwrotu.

 

9. ZASADY ROZGRYWANIA K.K.G  2018

9.1. K.K.G 2018 zostanie przeprowadzony na trasie o ograniczonym ruchu drogowym zgodnie z wyznaczoną trasą, udostępnioną na stronie internetowej www.koronakocichgor.com

9.2. Start do wyścigów K.K.G  2018 we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.

9.3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.

9.4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

9.5. Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowanym na stronie www.koronakocichgor.com, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zejść z trasy.

 

10. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE K.K.G  2018

10.1. W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

10.2. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

10.3. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

10.4. Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie, wyposażonym w sprawne hamulec.

10.5. Każdy z zawodników wyścigu podczas pokonywania zjazdowych odcinków trasy winien dostosować prędkość do umiejętności, uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych zawodników wyścigu oraz stosowanie zasady szczególnej ostrożności w odniesieniu do niebezpiecznych miejsc wskazanych przez Organizatora.

10.6. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

10.7. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

11. RUCH DROGOWY

11.1. K.K.G  2018 będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.

11.2. Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

11.3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

11.5. Wyścig odbywać się będzie w warunkach ograniczonego ruchu drogowego.

11.6. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez

wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez siły Organizatora.

11.7. Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.

11.8. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi, przyczyniając się, wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, do zaistnienia zdarzenia.

 

12. KLASYFIKACJA I NAGRODY

12.1. Klasyfikacja indywidualna K.K.G 2018 będzie prowadzona z podziałem na dystans, wiek i płeć, zgodnie z kategoriami zapisanymi w nieniejszym regulaminie.

Trzech zawodników i trzy zawodniczki na poszczególnych dystansach i kategoriach wiekowych, którzy pokonają trasę wyścigu w najkrótszym czasie będą dekorowani. Zawodnicy poszczególnych kategoriach wiekowych, będą proszeni do dekoracji. Wyniki będzie można sprawdzić/porównać na stronie internetowej wyścigu – http://wwww.koronakocichgor.com/?wyniki,64

MP Strażaków: dekorowanyh będzie trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach M2, M3, M4 i M5 oraz 3 kobiety w kat. Open

 

13. KATEGORIE WIEKOWE

13.1. Podczas K.K.G  2018 w celu porównania wyników z innymi zawodnikami w swoim przedziale wiekowym na każdym dystansie obowiązują następujące kategorie:

 

Mężczyźni:

M2: 16 → 29      (urodzeni 2002-1989)

M3: 30 → 39      (urodzeni 1979-1988)

M4: 40 → 49      (urodzeni 1969-1978)

M5: 50 → 59      (urodzeni 1959-1968)

M6: 60 → 69      (urodzeni 1949 -1958)

M7: 70 →            (urodzeni 1948 i starsi)

 

Kobiety:

K2: 16 → 29        (urodzone 2002-1989)

K3: 30 → 39        (urodzone 1979-1988)

K4: 40 → 49        (urodzone 1969-1978)

K5: 50 →              (urodzone 1968 i starsze)

 

14. START SEKTOROWY I USTAWIENIE W SEKTORACH STARTOWYCH

14.1. Wszyscy zawodnicy będą ustawieni w sektorach startowych z podziałem na kategorie wiekowe w następującej kolejności:

1. (16-29)  2. (30-39)  3. (40-49)  4. (50-59)  5. (60-69) + ( 70 +)

Kobiety i mężczyźni  startują wg takiego samego porządku razem.

Uwaga: Zawodnicy będą startować w odstępach 1-2 minutowych w swoich grupach wiekowych z poszczególnych sektorów.

 

15. KARY

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

• upomnienie zawodnika,

• dyskwalifikacja zawodnika.

 

16. UWAGI

16.1. Uwagi odnośnie przebiegu wyścigu, jak również klasyfikacji i wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów przez okres 30 minut od czasu ogłoszenia wyników.

16.2. Do uwag należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonej uwagi. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego i nie podlega ponownej weryfikacji.

 

17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W przypadku naruszania tego przepisu, zawodnicy wyścigu będą ukarani dyskwalifikacją.

 

18. PRAWA AUTORSKIE

18.1. Organizator nabywa na własność prawa autorskie do publikacji wszelkich udzielanych przez zawodników wywiadów i zdjęć.

18.2. Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

18.3. Zawodnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do swojego wizerunku oraz wypowiedzi na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, w tym praw zależnych do wykorzystania i publikacji jego zdjęć oraz wywiadów w prasie, radiu, telewizji oraz innych nośnikach reklamy, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie),

f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,

h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację

naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,

i) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).

19.4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola nieznane w chwili zawarcia niniejszej umowy, strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji dzieła na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.

18.5. Przeniesienie praw i wyrażanie zgody o których mowa w ust. 2 i 3 nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

18.6. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

18.7. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu oznacza rezygnację z udziału w wyścigu.

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.

19.2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

19.3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

19.4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

19.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika.

19.6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

19.7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

19.8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

19.9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.

19.10. Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną Pzkol, nie mają prawa startu w K.K.G 2018 do czasu wygaśnięcia tego zawieszenia.

19.11. Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

19.12. K.K.G  2018 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

19.13. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

19.14. Nieznajomość regulaminu K.K.G  2018 i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

19.15. Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego

 

20. PROGRAM MINUTOWY

 

 30.09.2018 r. - Niedziela

godz. 8.00 - przyjmowanie zgłoszeń Skotniki   / Świetlica Wiejska /

godz. 11.00 – start /Prababka 200m od Skotnik/ 

godz. 13.30 - zakończenie wyścigu

godz. 14.00 -15.30 - posiłek regeneracyjny  /miasteczko wyścigu /

godz. 15.30 – dekoracje /scena główna /

 

Trasa Wyścigu /rundy/: 8,7 km

0,0 km start i meta: Szczyt podjazdu „Prababka” (200m przed Skotnikami),                                                                 

0,2 km Skotniki                                                                                                                                           

0,4 km na podjeździe początek podjazdu na kostce nazywanej „bruk”,                                                                                                      

0,6 km koniec bruku i podjazdu.                                                                                                             

3,4 km Głuchów Dolny,                                                                                                                                 

6,3 km Czachowo,                                                                                                                                       

7,2 km Radłów,                                                                                                                                             

8,0 km podjazd pod wzniesienie popularnie nazywane „Prababka”                                                              

8,3 km ostatnie 400 m do szczytu podjazd o nachyleniu 16% ,                                                                    

8,7 km szczyt podjazdu, koniec 1 okrążenia.

Mapa sytuacyjna trasy wyścigu rozgrywanego w dniu 30 września 2018 r.

 

Góra Prababka START i META, Skotniki, Głuchów Dolny, Czachowo, Radłów,                          

Góra Prababka. Długość 1 okrążenia 8,7 km

Godz. 11.00 – 12.30  Amatorzy dystans mini   8,7 km x 3 okrążenia =   26,1 km

Godz. 11.00 – 13.30  Amatorzy dystans maxi  8,7 km x 6 okrążeń     =   52,2 km

Godz. 14.00 – 17.15  wyścig Elita mężczyzn   8,7 km x 14 okrążeń   = 121,8 km                                       

 

Mapa orientacyjna wyścigu rozgrywanego w dniu 30 września 2018 r.

 

Script logo