Regulamin - Korona Kocich Gór

Regulamin

 

                                                                     REGULAMIN

 KOLARSKI WYŚCIG AMATORÓW  - KORONA KOCICH GÓR

(K.K.G i MP Strażaków .2017)                     

1. CEL IMPREZY

          Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

          Promocja miejscowości i szlaków turystycznych  Dolnego Śląska i Wzgórz Trzebnickich.

          Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku i Polsce.

          Umożliwienie współzawodnictwa zawodników poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją. 

          Otwarte Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Strażaków

2. NAZWA IMPREZY

 KOLARSKI WYŚCIG AMATORÓW  -  KORONA KOCICH GÓR

w Cyklu wyścigów Via Dolny Śląsk

Otwarte Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Strażaków

 

 

 

3. ORGANIZATOR

Ślęża Sobótka Bike Academy

Dolnośląski Związek Kolarski

Powiat Trzebnica

Gmina Trzebnica

Biuro Organizacji Imprez Sportowych

tel.: 48 537 615 815

tel:  48 697 707 504

 e-mail: bednarek.przemek1@gmail.com

Internet: http://www.kolarstwo.sobotka.pl

4. TERMIN IMPREZY / DYSTANSE 

18 Czerwca 2017 - Trzebnica

Dystans Mini -  38,4 km

Dystans Maxi – 75,4 km

 

STRAŻACY  - 75,4 km

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

KKG 2017 to ogólnodostępna impreza rowerowa rozgrywana we wskazanych terminach i miejscach. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:

5.1 Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego oraz do uiszczenia opłaty za start. Organizator dopuszcza dwa sposoby dokonywania zgłoszeń i opłat:

A) Osobiście:

Zgłoszeń, opłat i odbioru numerów startowych na KKG 2017 można będzie dokonywać        w Trzebnicy ul. Jana Pawła II w dniu 18.06.2017 w godz. od 7:00 - 9:00

 

B) Za pośrednictwem Internetu:

- Wysłanie poprzez stronę internetową wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty  www.kolarstwo.sobotka.pl (przy odbiorze numeru startowego uczestnik zobowiązany będzie do złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora, dotyczy tylko zawodników, którzy wypełnią formularz i opłacą startowe, przestrzegając terminu zgłoszeń. Po tym terminie uczestnicy będą musieli wypełniać formularz na miejscu w Biurze Zawodów.

- Dokonanie opłaty startowej w wysokości określonej w poz. 6 niniejszego regulaminu.

Oryginał dowodu opłaty startowej (włącznie z opłatami przez Internet) każdy zawodnik musi zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

- Zgłoszenie uczestnictwa przez Internet oraz wpłacenie opłaty startowej należy dokonać w ostatecznym terminie do 15.06.2017. Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa oraz opłaty będą możliwe tylko w Biurze Zawodów w Trzebnicy ul. Jana Pawła II w dniu 18.06.2017 w godz. od 7:00 - 9:00

Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika wyścigu KKG z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

UWAGA! Zawodniczki i zawodnicy KKG 2017r. którzy zapisali się przez stronę internetową dokonują płatności w systemie Datasport  bezpośrednio po zalogowaniu, opłata startowa w wysokości 60,00  najpóźniej do 15.06.2017.

 

5.2 Impreza ma charakter otwarty, prawo udziału w wyścigu mają osoby:

·         które ukończyły 18 lat,

·         osoby w wieku 16-18 lat, mają prawo startu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania wyścigu i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis na formularzu zgłoszeniowym) - posiadającej pisemne oświadczenie wyrażające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział nieletniego w wyścigu (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej www.kolarstwo.sobotka.pl, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu).

 

5.4 Każdy zawodnik zgłoszony do KKG w 2017 r. startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. Ten fakt zawodnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim zawodnikiem w czasie trwania wyścigu.

5.5 Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym podczas całego wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu, zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją. Zaleca się rower szosowy.  

5.6 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą wyścigu.

5.7 Pojazdy towarzyszące  bezwzględnie zabronione.

5.8 Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW. 

 6. OPŁATY STARTOWE 2017

6.1 W KKG obowiązuje opłata za udział:

·          60,00  - do 15.06.2017r. (przelew),

                 70,00  -    w dniu 18.06.2017 w godz. od 7:00 do 9:00   

6.2 Każdy zawodnik, po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje numer startowy z chipem uprawniający do startu  na  wyścigi.

6.3 Opłata startowa płatności w systemie Datasport  bezpośrednio po zalogowaniu. 

6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą ci zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora oraz posiadają dowody wpłat.

6.5 Każdy zawodnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.

6.6 Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. 

 7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Zawodnicy i zawodniczki KKG w ramach wpisowego otrzymują:

·         numer startowy z chipem,

·         posiłek regeneracyjny

·         pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej

           www.kolarstwo.sobotka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu wyścigu),

·         profesjonalnie oznaczoną trasę,

·         zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

·         medal okolicznościowy

·         doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.

 

 

 

 

 8. POMIAR CZASU

8.1 Podczas KKG będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

8.2 Każdy z zawodników startujący w KKG zobowiązany jest do posiadania chipa, który będzie przekazany przez Organizatora przy odbiorze numeru startowego. W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda zawodnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty w wysokości 50 zł.

8.3 Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy z chipem lub nie zadziała chip (brak sygnału dźwiękowego), muszą zgłosić ten fakt  obsłudze komputerowej na mecie.

Uwaga! Numery startowe posiadają chipy, mocowane na sztycy podsiodłowej.

 9. ZASADY ROZGRYWANIA Korony Kocich Gór

9.. KKG zostanie przeprowadzony na trasie o ograniczonym ruch drogowym zgodnie z wyznaczoną trasą, udostępnioną na stronie internetowej www.kolarstwo.sobotka.pl

9.2 Start do  wyścigów w KKG na dystansach i kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.

9.3 Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez, ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.

9.4 Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

9.5 Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowanym na stronie www.kolarstwo.sobotka.pl, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy. 

 10. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE Korony Kocich Gór

10.1 W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

10.2 Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

10.3 Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

10.4 Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.

10.5 Każdy z zawodników wyścigu podczas pokonywania zjazdowych odcinków trasy winien dostosować prędkość do umiejętności, uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych zawodników wyścigu oraz stosowania zasady szczególnej ostrożności w odniesieniu do wskazanych miejsc niebezpiecznych przez Organizatora imprezy. 

10.6 Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

10.7 Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. 

11. RUCH DROGOWY

11.1 KKG będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.

11.2 Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

11.3 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

11.5 Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez siły organizatora.

11.6 Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.

11.7 Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. 

 12. KLASYFIKACJA i NAGRODY

12.1 Klasyfikacja indywidualna , drużynowa i nagrody są opisane w Zasadach  - Cyklu

Via Dolny Śląsk 2017 na stronie www.kolarstwo.sobotka.pl  Zawodnicy w kategorii masters będą dodatkowo zdobywać punkty  w ramach Challengu (wyścigi punktowane) .

 Wyniki będzie można sprawdzić/porównać na stronie internetowej wyścigu  oraz www.kolarstwo.sobotka.pl 

 

 13. KATEGORIE WIEKOWE

13.1 Podczas KKG 2017  obowiązują  kategorie i dystans , opisany w Zasadach 2017 - Cyklu Via Dolny Śląsk

 14.  START SEKTOROWY I USTAWIENIE W SEKTORACH STARTOWYCH

14.1  Start do wyścigów KKG 2017r. opisany w Zasadach 2017 - Cyklu Via Dolny Śląsk. Na stronie www.kolarstwo.sobotka.pl 

Uwaga: Zawodnicy będą startować w odstępach 2-3 minutowych w swoich grupach wiekowych z poszczególnych sektorów. Informacje o łączeniu sektorów podana będzie w biurze zawodów i umieszczona również na wysięgnikach w strefie startu.

 15. KARY

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

·         upomnienie zawodnika,

·         dyskwalifikacja zawodnika. 

16. UWAGI

16.1 Uwagi odnośnie przebiegu wyścigu jak również klasyfikacji i wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów przez okres 30 minut od czasu ogłoszenia wyników.

16.2 Do uwag należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonej uwagi. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego wraz z organizatorem i nie podlega ponownej weryfikacji. 

 17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W przypadku naruszania tego przepisu, zawodnicy wyścigu będą ukarani dyskwalifikacją.

 18. PRAWA AUTORSKIE

18.1 Organizator nabywa na własność prawa autorskie do publikacji wszelkich udzielanych przez zawodników wywiadów i zdjęć.

18.2 Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

18.3 Zawodnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do swojego wizerunku oraz wypowiedzi na wszelkich dostępnych polach eksploatacji w tym praw zależnych do wykorzystania i publikacji jego zdjęć oraz wywiadów w prasie, radiu, telewizji oraz innych nośnikach reklamy, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie),

f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,

h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,

i) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania). 

18.4 W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola nieznane w chwili zawarcia niniejszej umowy, strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji dzieła na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.

18.5 Przeniesienie praw i wyrażanie zgody o których mowa w ust. 2 i 3 nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

18.6 Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

18.7 Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu oznacza rezygnację z udziału w wyścigu. 

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.

19.2 Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

19.3 Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

19.4 Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

19.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika.

19.6 W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

19.7 Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego  kompletne i zgodne z prawdą.

19.8 Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

19.9 Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.

19.10 Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną Pzkol, nie mają prawa startu w wyścigach

19.11 Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

19.12 KKG 2017r. odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

19.13 Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani  do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

19.14 Nieznajomość regulaminu KKG 2017r. i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

19.15 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

 

                                                        PROGRAM ZAWODÓW

18.06.2017 rok – Trzebnica

godz. 7.00 – 9.00    -  zgłoszenia i odbiór numerów startowych w biurze zawodów

godz.            9.30    -  start wyścigów /start sektorów co 2-3 min/

godz.           12.30   -  zakończenie wyścigu

godz.           13.30   -  dekoracje MP Strażaków                                                                          

godz.           14.00 dekoracje amatorów dystans Mini i Maxi /scena główna/

 

 

Script logo