Regulamin - Korona Kocich Gór

Regulamin

 

 

Regulamin / Regulations

V Międzynarodowy Wyścig Kolarski

'KORONA KOCICH GÓR”

Trzebnica 2017

 

The 5th International Race

'KORONA KOCICH GÓR”

Trzebnica 2017

 

18. CZERWCA 2017r.

międzynarodowy wyścig kolarski
 

18th JUNE, 2017

UCI 1.2 ME international road race

 

1. ORGANIZACJA / Organization

Nazwa wyścigu:   

„Korona Kocich Gór” Trzebnica  2017
Kategoria: UCI 1.2

Dystans: 181,8 km

Organizatorem wyścigu, zgodnie z przepisami UCI i PZKOL jest:

Dolnośląski Związek Kolarski

Wrocław,ul.  Borowska 1-3

tel.: +48  71 367 79 28

www.dzkol.pl

ZGŁOSZENIA: dzkol@dzkol.eu

Dyrektor Wyścigu: Henryk Charucki

Tel. +48  601  718  012

Współorganizator: Starostwo Trzebnica, Gmina Trzebnica

 

Name of the Race:

„Korona Kocich Gór” Race, Trzebnica 2017

Category: UCI 1.2 international road race

Route length:  181,8 km

Organizer, in accordance with UCI regulations:

Dolnośląski Związek Kolarski

Wrocław, Borowska Street 1-3

tel.: +48  71 367 79 28

www.dzkol.pl

www.koronakocichgor.com

 

APPLICATION: dzkol@dzkol.eu

Race Director: Henryk Charucki

Tel. +48  601  718  012

/speaks French/

Cooperation:  Starostwo Trzebnica, Gmina Trzebnica

 

2. UCZESTNICTWO / Participation

Prawo startu w : V MWK „ Korona Kocich Gór” Trzebnica 2017;  kategoria: UCI 1.2

mają: grupy UCI continental teams, reprezentacje narodowe, zespoły regionalne i kluby zgodnie z artykułem 2.1.005 przepisów UCI ponadto Pro Continental Teams (kontynentalne grupy zawodowe) z kraju Organizatora.

Drużyny mogą składać się z maksymalnej liczby zawodników: 8 oraz 3 osób obsługi zgodnie z artykułem 2.2.003 przepisów UCI.

 

The following may participate in the 5rd International Race „Korona Kocich Gór” Trzebnica 2017, UCI 1.2 international road race: UCI continental teams, national teams, regional teams, and club teams according to 2.1.005 article of the UCI regulations, as well as Pro Continental Teams form the Organizers country.

The maximum number of stating members per team should be of 8 + 3 technical guides; according to 2.2.003 article of the UCI regulations.

 

3. Punktacja do rankingu UCI – Klasa wyścigu UCI / UCI rankings – UCI race class

W wyścigu w kategorii ME 1.2 zgodnie z artykułem 2.11.014 regulaminu UCI,
będą przyznawane punkty do rankingu indywidualnego UCI:

40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3 dla pierwszych 8 zawodników.

Acording to 2.11.014 article of the UCI regulations, during the race in the ME 1.2 category,
points to the UCI individual ranking will be awarded as follows:

40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3 for the first 8 riders of the classification.

 

4. Biuro Zawodów / Race headquarters

Biuro Zawodów będzie czynne w dn. 18 czerwca  2017r. w godz. 8:00 do 9:00

w Hotelu w Haston City Hotel ul. Irysowa 1-3, Wrocław GPS N: 51 ° 9 '25 "E: 17 ° 1' 39"       

Numery startowe będą wydawane od godziny 8:00 – 9:00

Odprawa techniczna organizowana zgodnie z artykułem 1.2.087 przepisów UCI w obecności gości i przedstawicieli  Komisji  Sędziowskiej  zaplanowana  jest  na godzinę  9:30 w Biurze Zawodów. Losowanie  kolejności  wozów technicznych  odbędzie  się  podczas odprawy technicznej.

The Race headquarters placed in Hotel  Haston City Hotel st. Irysowa 1-3, Wrocław

GPS N: 51 ° 9 '25 "E: 17 ° 1' 39"       

shall be open on 19th June, 2016;  from 8:00 a.m. to 9:00 a.m.

Race numbers may be collected from 8:00 a.m. to 9:00 a.m.

The technical briefing, organized according to 1.2.087 article of the UCI regulations, will take place in the presence of guests and members of the Commissaries Panel. It is scheduled for 9:30 a.m. at the Race headquarters.

During the technical briefing also drawing  out the sequence of team managers cars will take place.

 

5. Radio Wyścigu / Radio-tour

Organizator zapewnia dostęp do Radia Wyścigu podczas zawodów.
Częstotliwość zostanie podana na Odprawie Technicznej.

The Organizer provides an access to Race Radio during the Race.
Radio frequency will be given during the technical briefing.

 

6. Wozy neutralne / Neutral vehicles

Wyścig będzie miał wsparcie pojazdów technicznych neutralnych „MAVICK”– serwis będzie dostępny dla wszystkich zawodników. Za wszelkie narzędzia i części udostępniane zawodnikom przez serwis neutralny, należy zapłacić lub zwrócić je niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

The Race will be supported by neutral Mavic vehicles of technical support provided by the Organizer; service will be available for all racers. Any equipment or/and parts which a racer is provided with by the neutral vehicle during the Race, must be refunded or returned right after the Race.

 

7. Klasyfikacje/ Classifications

Klasyfikacja indywidualna  / czasowa

Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona zgodnie z przepisami UCI art. 2.6.015

Podczas wyścigu  nie przewidziano  bonifikat  czasowych.

Individual classification /time classification
Time trials will be conducted according 2.6.015 article of UCI regulations.

During the Race any time bonuses will not be considered.

 

Klasyfikacja najaktywniejszego

 

Przewidziano cztery premie lotne:

   I – Trzebnica 40,4 km trasy

  II – Trzebnica 80,8 km trasy

 III – Trzebnica 121,2 km trasy

IV -  Trzebnica 161,6 km trasy

 

Zwycięzcą klasyfikacji najaktywniejszego zostanie zdobywca największej ilości sumy punktów przyznawanych na premiach według poniższego schematu:

1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 1 punkt.

Trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody po zakończeniu wyścigu w trakcie dekoracji.

Klasyfikacje prowadzone będzie zgodnie z przepisami UCI art. 2.6.017.

 

I. Nagrody za klasyfikacje punktowe

 I m-c    200 EUR za klasyfikację premii lotnych

II m-ce  150 EUR za klasyfikację premii lotnych l

III m-ce 100 EUR za klasyfikację premii lotnych

Suma nagród finansowych za premie 450 EUR

Classification of the most active

                                                                                                                                                                                   There are four fare bonuses:                                                                                                                                         I – Trzebnica  40.4 km of the route                                                                                                                             II – Trzebnica  80.8 km of the route                                                                                                                            III – Trzebnica 121.2 km of the route                                                                                                                           IV - Trzebnica 161.6 km of the route                                                                                                                            

The winner of the most active classification will be the winner of the highest number of points awarded on the bonuses in the following scheme:

1st place - 3 points, 2nd place - 2 points, 3rd place - 1 point.                                                                            The top three players will receive prizes at the end of the race during the decoration.                         Classification will be conducted in accordance with UCI Art. 2.6.017.                                                                 I. Rewards for points classification                                                                                                                               I m-c EUR 200 for the classification of fly bonuses                                                                                                    II 150 EUR for the classification of volatile premiums                                                                                             III month EUR 100 for the classification of volatile premiums

Sum of financial awards for bonuses of EUR 450

 

Klasyfikacja górska

Przewidziano cztery premie górskie:

   I – Skotniki 30,0 km trasy

  II – Skotniki 80,4 km trasy

 III – Skotniki 110,8 km trasy

IV -  Skotniki 151,2 km trasy

 

Zwycięzcą klasyfikacji górskiej zostanie zdobywca największej ilości sumy punktów przyznawanych na premiach według poniższego schematu:

1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 1 punkt.

Trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody po zakończeniu wyścigu w trakcie dekoracji.

Klasyfikacje prowadzone będzie zgodnie z przepisami UCI.

 

I. Nagrody za klasyfikacje górską

 I m-c    200 EUR za klasyfikację premii górskich

II m-ce  150 EUR za klasyfikację premii górskich

III m-ce 100 EUR za klasyfikację premii górskich

Suma nagród finansowych za premie 450 EUR

Mountain classification

There are four mountain bonuses:                                                                                                                                I – Skotniki  30.0 km of the route                                                                                                                                II – Skotniki  80.4 km of the route                                                                                                                               III - Skotniki 110.8 km of the route                                                                                                                            IV - Skotniki 151.2 km of the route

The winner of the mountain classification will be the winner of the highest number of points awarded on the bonus according to the following scheme:                                                                                                       1st place - 3 points, 2nd place - 2 points, 3rd place - 1 point.                                                                            The top three players will receive prizes at the end of the race during the decoration.                Classifications will be conducted in accordance with UCI regulations.

I. Awards for mountain classification                                                                                                                           I m-c 200 EUR for the classification of mountain bonuses                                                                                       II m-ce 150 EUR for the classification of mountain bonuses                                                                                  III m-ce 100 EUR for the classification of mountain bonuses

Sum of financial awards for bonuses of EUR 450    

 

8. Nagrody / Prizes

Zawodnicy za miejsca na mecie wyścigu od I do III otrzymują nagrody honorowe – puchary

Lista nagród zgodna z przepisami UCI dla wyścigu klasy 1.2. Pula nagród: 20 000 PLN.

Szczegóły zostaną podane na konferencji technicznej. Na podstawie obowiązujących

przepisów finansowych, od nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek od osób fizycznych. Warunkiem wypłacenia nagród jest ukończenie wyścigu.

Wszystkie nagrody będa wypłacane w PLN, przy kursie umownym 1 €= 4 PLN.

Nagrody wypłacane będą w dniu 18.06.2017 w biurze zawodów o godz. 17.30 – 18.30

 

Riders, from the 1st to the 3rd place, will receive honorary rewards: cups

The prize list in accordance with UCI regulations for class 1.2 race. A grand total: 20 000 PLN.
The details will be given at the team managers meeting. Money prizes are taxed in accordance with the current tax regulations. To receive a prize, finishing the Race is obligatory.

All prices will be paid in PLN, with contractual exchange rate 1 €= 4 PLN.

Prizes will be paid on 18.06.2017 at the competition office at 17.30 - 18.30

 

9. Limit czasu na trasie  / Time limit

Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów UCI limit czasu wynosi 8 %. W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem.

According to 2.3.039 article of the UCI regulations, the time limit equals 8 %. In some exceptional circumstances, the time limit may be changed by the Commissaries Panel in consultation with the Organizer.

 

10. Kontrola Antydopingowa / Anti-doping tests

Przepisy antydopingowe UCI stosuje się w całości podczas wyścigu. Ponadto, zgodnie z prawem polskim, polskie przepisy antydopingowe są stosowane dodatkowo do przepisów antydopingowych UCI.

Adresy lokali antydopingowych będą podane w oddzielnym komunikacie podczas odprawy technicznej.

The UCI anti-doping regulations are entirely applicable to the event. Moreover, in conformity with the Polish law, the Polish anti-doping regulations are applicable in addition to the UCI anti-doping regulations. Anti-doping test locations will be included in a separate communicate during the technical briefing.

 

11. Ceremonia Dekoracji / Decoration ceremony

Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji po wyścigu obowiązek zgłoszenia się ma trzech najlepszych zawodników na mecie. Wszystkie ekipy mają obowiązek uczestniczyć w uroczystej prezentacji przed wyścigiem.

According to the article 1.2.112 of Sport Rules, three of the best cyclists of the individual classification of the Race are oblige to participate in the official ceremony. All teams must be present during the official team presentation before the Race.

                                                    

12. Kary / Penalties

Kary będa nakladane zgodnie z Regulaminem UCI.

Penalties will be in line with the UCI regulations.

 

13. Komisja Sędziowska / Commissaries Panel and other officials                                                                                                 

Skład Komisji Sędziowskiej zostanie podany w Informatorze V Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2017.

The Commissaries Panel and other officials will be listed in the brochure of the 5rd International Race “KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2017.

 

14. Szczegółowe kwestie organizacyjne / Detailed organizational matters

Organizator wyznaczy wykwalifikowane osoby w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyścigu (Dyrektor Wyścigu). Będą one odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy wyścigu, kontrolę przebiegu zawodów.

Wyścig będzie przeprowadzony pod nadzorem Komisji Sędziowskiej, której będzie przewodniczył Sędzia Komisarz. Wszystkie osoby pracujące przy zawodach, również zaproszeni goście i wolontariusze, uznawani są za oficjalnych przedstawicieli Organizatora.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego. Wyścig będzie miał wsparcie trzech pojazdów technicznych neutralnych „MAVIC” (dwa samochody osobowe i skuter) – serwis będzie dostępny dla wszystkich zawodników. Za wszelkie narzędzia i części udostępniane zawodnikom przez serwis neutralny, należy zapłacić lub zwrócić je niezwłocznie po zakończeniu wyścigu. Organizator zapewnia również samochód „KONIEC WYŚCIGU”, który będzie zabierał zawodników wycofujących się z wyścigu. Wszystkie pojazdy w kolumnie wyścigu oraz kierowcy tych pojazdów powinni posiadać niezbędne uprawnienie zgodne z przepisami UCI oraz posiadać umieszczone oznaczenia (również sponsorskie) dostarczone przez Organizatora.

The Committee of Organizer will appoint qualified staff that is responsible for the organization of the Race (the Race Director). They will take all measures necessary to assure the regularity and security of the Race as well as the discipline and control of all participants.

The Race will be controlled by Commissaries Panel under the direction of the Commissaries President. All people  involved in organizing the Race, including guests and volunteers of the Race, are considered to be officials and representatives of the Race Organizer during the period of the Race taking place.

The Race Organizer will provide medical service consisting of a Race doctor and  a fully equipped medical team.

There will be 3 equipped neutral technical support Mavic vehicles provided (two cars and one motorcycle) to travel with the Race – they will be available to all riders during the Race for any service necessary. Any equipment supplied by neutral service must be returned or refunded right after the Race. The Organizer will also arrange a broom wagon [KONIEC WYŚCIGU] to pick up riders withdrawing from the Race.  All vehicles and their drivers in the Race convoy must be empowered by and comply with UCI regulations as well as be marked with sponsor designations which the Organizer will provide.

 

15. Zawodnicy, drużyny, wyposażenie / Teams & equipment

Każdy zawodnik musi mieć prawidłowo zapięty kask sztywny podczas trwania całego wyścigu (zgodnie z art. 1.3.031 Regulaminu UCI). Wszelkie dodatkowe okrycia wierzchnie, jak np. kurtka przeciwdeszczowa, muszą być wykonane z przezroczystego materiału, tak aby nr uczestnika wyścigu był wyraźnie widoczny.

Wyścig  odbędzie się w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu Kolumny Kolarskiej oraz zawodników ze stratą nie większą niż 10 minut.  

Zawodnicy muszą przestrzegać wszelkich przepisów obowiązujących w Polsce w czasie poruszania się poza kolumną wyścigu. W otwartym ruchu drogowym zawodnicy poruszają się na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni respektować polecenia policji, osób zabezpieczających wyścig zwłaszcza w momencie ruchu i wyprzedzania przez pojazdy z kolumny wyścigu, pozostawiając lewą stronę jezdni wolną.

During the Race, a rigid safety helmet must be worn (as per article 1.3.031 of the UCI regulations.)

Any rain coat or similar garment that is worn must be of transparent material and the rider's race body numbers must be clearly visible.

The Race will be held within the limited traffic. Cross traffic and traffic from the opposite direction will be withheld for time when the Column's passing. Traffic will be reopened after the column's passage and the cyclists staying no more than 10 minutes behind the bunch.

Riders and other participants are obliged to comply to Polish traffic regulations when following the Race Column.  In the open road, competitors are on their own risk. They should follow police and the Race officials instructions, especially while riding , as to keep the left side of the road clear to allow race vehicles to pass.

 

16. Podsumowanie / Race Regulations

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami UCI

Organizator wraz z Komisją Sędziowską rezerwują sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w razie konieczności. Zmiany będą ogłaszane w biuletynie wyścigu oraz na odprawie technicznej.

W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator wyścigu.

Wszystkie osoby biorące udział w wyścigu czy to jako zawodnik czy też członek obsługi lub każdy inny potwierdzają niniejszym znajomość regulaminu i zobowiązani są do jego przestrzegania.

The Race will be conducted according to UCI regulations

The Race Organizer and Commissaries Panel reserve the right to change the Regulations, if any special circumstances apply. In such case, they will be announced in a Race Bulletin and during the technical briefing.

Organizer decides of matters not covered by this regulation.

All Race participants, that is racers, officials and  any other individual, confirm that they accept the Regulations and agree to obey them, especially the safety rules.

 

17. Szpitale na trasie wyścigu i w jej pobliżu/ Hospitals on the route

55-100 Trzebnica  ul. Prusicka  53-55  tel. +48 71 312 09 20

 

18. Program wyścigu / Program

18.06.2017

8:00 – 9:00      Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych (akredytacja ekip)

                        Race headquarters (teams accreditation)

9:30                 Odprawa techniczna                           

                        Technical Briefing for Team Managers

11:15 -  12:15 Prezentacja zawodników (wg kolejności zgłoszeń )

                        Racers presentation (according to submitted applications)

13:00              Start wyścigu

                        Start of the Race

17.30              Zakończenie zawodów

                        Finish of the Race

17:40               Uroczyste wręczenie nagród: Trzebnica

                        The award ceremony

 

19. Informacje dodatkowe / Additional information

Program minutowy zawodów, skład Komisji Sędziowskiej, a także szczegółowa lista nagród zostanie podana w Informatorze V Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2017 oraz na stronie internetowej www.koronakocichgor.com

The minute schedule of the race, the Commissaries Panel and other officials, and detailed prizes list  will be given in the brochure of the 5rd International Race “KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2017 7as well as on the www.koronakocichgor.com website.

 

 Polecane hotele:

Haston City Hotel ul. Irysowa 1-3, Wrocław  tel. +48 (71) 322 55 00, 320 97 01/02 ,                                      e-mail: hotel@haston.pl     GPS N: 51 ° 9 '25 "E: 17 ° 1' 39"        http: //www.haston.com/contact

Jasek Premium Hotel Wrocław  ul. Sułowska 39 | 51-180 Wrocław
MATEUSZ SKINDER +48606132530

marketing@hoteljasek.com.pl

                                                  

Recommended hotels:                                                                                                                                         Haston City Hotel ul. Irysowa 1-3, Wroclaw tel.+48 (71) 322 55 00,  320 97 01/02,                                            e-mail: hotel@haston.pl     GPS N: 51 ° 9 '25 "E: 17 ° 1' 39"     http: //www.haston.com/contact

 

Jasek Premium Hotel Wroclaw ul. Sułowska 39 | 51-180 Wroclaw                                                      MATEUSZ SKINDER +48606132530

marketing@hoteljasek.com.pl

 


20. Trasa i przebieg czasowy wyścigu / Race route and timing

 

DATA 17.06.2017

 

START

FINISH

 

V INTERNATIONAL ROAD RACE  „KORONA KOCICH GÓR”

 

TRZEBNICA

TRZEBNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MINUTE TRAVEL TIME

 

 

 

 

 

 

Lp

km

km

PLACE

time of travel

 

 

from start

to go

v=

42

v=

41

v=

40

 

 

 

 

 

godz.

min

godz.

min

godz.

min

 

1

181,8

0,0

START – Trzebnica ul. H. Brodatego

13

00

13

00

13

00

 

2

181,2

0,6

ul. H. Brodatego straight

13

01

13

01

13

01

 

3

177,3

4,5

Cerekwica  ul. Spacerowa turn right

13

06

13

06

13

06

 

4

176,0

5,8

Sędzice turn right

13

08

13

08

13

08

 

5

174,7

7,1

Czachowo turn right

13

10

13

10

13

10

 

6

174,3

7,5

Czachowo turn left

13

10

13

10

13

10

 

7

173,0

8,8

Radłów turn left !!!

13

12

13

12

13

13

 

8

172,0

9,8

Skotniki

13

14

13

14

13

15

 

9

171,6

10,2

Skotniki turn right !!!

13

14

13

14

13

15

 

10

171,5

10,3

Skotniki turn lef

13

14

13

14

13

15

 

11

171,3

10,5

Skotniki turn right

13

14

13

15

13

16

 

12

170,8

11,0

crossroads staight

13

15

13

15

13

16

 

13

168,6

13,2

Głuchów Dolny

13

18

13

19

13

20

 

14

167,3

14,5

crossroads turn left

13

20

13

21

13

22

 

15

166,8

15,0

crossroads turn right

13

21

13

22

13

23

 

16

164,0

17,8

Trzebnica

13

25

13

26

13

27

 

17

163,8

18,0

Trzebnica ul. Oleśnicka

13

25

13

26

13

27

 

18

162,8

19,0

Trzebnica ul. Klasztorna turn left

13

27

13

28

13

29

 

19

162,5

19,3

Trzebnica ul. Bochenka turn right

13

27

13

28

13

29

 

20

162,1

19,7

Trzebnica ul. Milicka turn right

13

28

13

29

13

30

 

21

161,8

20,0

Trzebnica ul. H. Brodatego turn right

13

28

13

29

13

30

 

22

161,6

20,2

Trzebnica ul. H. Brodatego finish I roud

13

28

13

29

13

30

 

23

151,8

30,0

Skotniki                                                                             mountain finish

13

42

13

43

13

44

 

24

141,4

40,4

Trzebnica ul. H. Brodatego finish II roud            intermediate sprints

13

57

13

59

14

01

 

25

121,2

60,6

Trzebnica ul. H. Brodatego finish III roud          

14

26

14

28

14

30

 

26

111,4

70,4

Skotniki                                                                             mountain finish

14

40

14

43

14

46

 

27

101,0

80,8

Trzebnica ul. H. Brodatego finish IV roud          intermediate sprints

14

55

14

58

15

01

 

28

80,8

101,0

Trzebnica ul. H. Brodatego finish  V roud          

15

24

15

27

15

31

 

29

71,0

110,8

Skotniki                                                                            mountains finish

15

38

15

42

15

46

 

30

60,6

121,2

Trzebnica ul. H. Brodatego finish  VI roud         intermediate sprints

15

53

15

57

16

01

 

31

40,4

141,4

Trzebnica ul. H. Brodatego finish VII roud         

16

22

16

26

16

31

 

32

30,6

151,2

Skotniki                                                                             mountain finish

16

36

16

41

16

46

 

33

20,2

161,6

Trzebnica ul. H. Brodatego finish VIII roud        intermediate sprints

16

50

16

56

17

02

 

 

 

 

 

 

 

 

34

19,6

162,2

ul. H. Brodatego straight

16

51

16

57

17

03

 

 

 

 

 

 

 

 

35

16,1

165,7

Cerekwica  ul. Spacerowa turn right

16

56

17

02

17

08

 

 

 

 

 

 

 

 

36

14,4

167,4

Sędzice turn right

16

59

17

04

17

11

 

 

 

 

 

 

 

 

37

13,1

168,7

Czachowo turn right

17

01

17

06

17

13

 

 

 

 

 

 

 

 

38

12,7

169,1

Czachowo turn left

17

01

17

07

17

14

 

 

 

 

 

 

 

 

39

11,4

170,4

Radłów turn left !!!

17

03

17

09

17

16

 

 

 

 

 

 

 

 

40

10,4

171,4

Skotniki

17

04

17

10

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

41

10,0

171,8

Skotniki turn right !!!

17

05

17

11

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

42

9,9

171,9

Skotniki turn lef

17

05

17

11

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

43

9,7

172,1

Skotniki turn right

17

05

17

11

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

44

9,2

172,6

crossroads staight

17

06

17

12

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

45

7,0

174,8

Głuchów Dolny

17

09

17

15

17

22

 

 

 

 

 

 

 

 

46

5,7

176,1

crossroads turn left

17

11

17

17

17

24

 

 

 

 

 

 

 

 

47

5,2

176,6

crossroads turn right

17

12

17

18

17

25

 

 

 

 

 

 

 

 

48

2,4

179,4

Trzebnica

17

16

17

22

17

29

 

 

 

 

 

 

 

 

49

2,2

179,6

Trzebnica ul. Oleśnicka

17

16

17

22

17

29

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1,2

180,6

Trzebnica ul. Klasztorna turn left

17

18

17

24

17

31

 

 

 

 

 

 

 

 

51

0,9

180,9

Trzebnica ul. Bochenka turn right

17

18

17

24

17

31

 

 

 

 

 

 

 

 

52

0,5

181,3

Trzebnica ul. Milicka turn right

17

19

17

25

17

32

 

 

 

 

 

 

 

 

53

0,2

181,6

Trzebnica ul. H. Brodatego turn right

17

19

17

25

17

32

 

 

 

 

 

 

 

 

54

0,0

181,8

Trzebnica ul. H. Brodatego  FINISH

17

20

17

26

17

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo