Regulamin - Korona Kocich Gór

Regulamin

Kliknij tu, aby pobrać regulamin wyścigu w formacie pdf / Click here to download the regulations in pdf format.

Regulamin / Regulations

III Międzynarodowy Wyścig Kolarski

'KORONA KOCICH GÓR”

Trzebnica 2015

The 3rd International Race

'KORONA KOCICH GÓR”

Trzebnica 2015

20. CZERWCA 2015r.

międzynarodowy wyścig kolarski

20th JUNE, 2015

UCI 1.2 ME international road race

 

 

1. ORGANIZACJA / Organization

 

Nazwa wyścigu:   

„Korona Kocich Gór” Trzebnica 2015
Kategoria: UCI 1.2

Dystans: 194 km

Organizatorem wyścigu, zgodnie z przepisami UCI i PZKOL jest:

KS  Ślęża   Sobótka  MTB  Team

55-050 Sobótka  ul. Chopina  92

tel.: +48  601  718  012

www.kolarstwo.sobotka.pl

 

ZGŁOSZENIA: dzkol@dzkol.eu

 

Dyrektor Wyścigu: Henryk Charucki

Tel. +48  601  718  012

Sekretariat: Aneta Maciejkowicz

Tel. +48 665 460 006

 

Współorganizator: Gmina Trzebnica

 

Name of the Race:

 

„Korona Kocich Gór” Race, Trzebnica 2015
Category: UCI 1.2
international road race

Route length:  194 km

Organizer, in accordance with UCI regulations:

KS  Ślęża   Sobótka  MTB  Team

55-050 Sobótka, Chopina Street 92

tel.: +48  601  718  012

www.kolarstwo.sobotka.pl

 

APPLICATION: dzkol@dzkol.eu

 

Race Director: Henryk Charucki

Tel. +48  601  718  012

Secretariat: Aneta Maciejkowicz

Tel. +48 665 460 006

 

Cooperation:  Gmina Trzebnica

 

2. UCZESTNICTWO / Participation

 

Prawo startu w : III MWK „ Korona Kocich Gór” Trzebnica 2015;  kategoria: UCI 1.2

mają: grupy UCI continental teams, reprezentacje narodowe, zespoły regionalne i kluby zgodnie z artykułem 2.1.005 przepisów UCI ponadto Pro Continental Teams (kontynentalne grupy zawodowe) z kraju Organizatora.

Drużyny mogą składać się z maksymalnej liczby zawodników: 8 oraz 3 osób obsługi zgodnie z artykułem 2.2.003 przepisów UCI.

The following may participate in the 3rd International Race „Korona Kocich Gór” Trzebnica 2015, UCI 1.2 international road race: UCI continental teams, national teams, regional teams, and club teams according to 2.1.005 article of the UCI regulations, as well as Pro Continental Teams form the Organizers country.

The maximum number of stating members per team should be of 8 + 3 technical guides; according to 2.2.003 article of the UCI regulations.

 

3. Punktacja do rankingu UCI – Klasa wyścigu UCI / UCI rankings – UCI race class

 

W wyścigu w kategorii ME 1.2 zgodnie z artykułem 2.11.014 regulaminu UCI,
będą przyznawane punkty do rankingu indywidualnego UCI:

40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3 dla pierwszych 8 zawodników.

Acording to 2.11.014 article of the UCI regulations, during the race in the ME 1.2 category,
points to the UCI individual ranking will be awarded as follows:

40 – 30 – 16 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3 for the first 8 riders of the classification.

 

 

4. Biuro Zawodów / Race headquarters

 

Biuro Zawodów będzie czynne w dn. 19. czerwca  2015r. w godz. 14:00 do 16:30

w Hotelu Trzebnica, ul. Leśna  2, Trzebnica.

Numery startowe będą wydawane od godziny 14:00 – 16:30

Odprawa techniczna organizowana zgodnie z artykułem 1.2.087 przepisów UCI w obecności gości i przedstawicieli  Komisji  Sędziowskiej  zaplanowana  jest  na godzinę  17:00 w Biurze Zawodów. Losowanie  kolejności  wozów technicznych  odbędzie  się  podczas odprawy technicznej.

The Race headquarters placed in Hotel Trzebnica,  Leśna Street 2, Trzebnica

shall be open on 19th June, 2015;  from 2:00 p.m. to 4:30 p.m.

Race numbers may be collected from 2:00 p.m. to 4:30 p.m.

The technical briefing, organized according to 1.2.087 article of the UCI regulations, will take place in the presence of guests and members of the Commissaries Panel. It is scheduled for 5:00 p.m. at the Race headquarters.

During the technical briefing also drawing  out the sequence of team managers cars will take place.

 

5. Radio Wyścigu / Radio-tour

 

Organizator zapewnia dostęp do Radia Wyścigu podczas zawodów.
Częstotliwość zostanie podana na Odprawie Technicznej.

The Organizer provides an access to Race Radio during the Race.
Radio frequency will be given during the technical briefing.

 

6. Wozy neutralne / Neutral vehicles

 

Wyścig będzie miał wsparcie pojazdów technicznych neutralnych „MAVICK”– serwis będzie dostępny dla wszystkich zawodników. Za wszelkie narzędzia i części udostępniane zawodnikom przez serwis neutralny, należy zapłacić lub zwrócić je niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

The Race will be supported by neutral Mavic vehicles of technical support provided by the Organizer; service will be available for all racers. Any equipment or/and parts which a racer is provided with by the neutral vehicle during the Race, must be refunded or returned right after the Race.

 

 

7. Klasyfikacje/ Classifications

 

Klasyfikacja indywidualna  / czasowa

Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona zgodnie z przepisami UCI art. 2.6.015

Podczas wyścigu  nie przewidziano  bonifikat  czasowych.

Individual classification /time classification
Time trials will be conducted according 2.6.015 article of UCI regulations.

During the Race any time bonuses will not be considered.

 

8. Nagrody / Prizes

 

Zawodnicy za miejsca na mecie wyścigu od I do III otrzymują nagrody honorowe – puchary

Lista nagród zgodna z przepisami UCI dla wyścigu klasy 1.2. Pula nagród: 20 000 PLN.

Szczegóły zostaną podane na konferencji technicznej. Na podstawie obowiązujących

przepisów finansowych, od nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek od osób fizycznych. Warunkiem wypłacenia nagród jest ukończenie wyścigu.

Wszystkie nagrody będa wypłacane w PLN, przy kursie umownym 1 €= 4 PLN.

Riders, from the 1st to the 3rd place, will receive honorary rewards: cups

The prize list in accordance with UCI regulations for class 1.2 race. A grand total: 20 000 PLN.
The details will be given at the team managers meeting. Money prizes are taxed in accordance with the current tax regulations. To receive a prize, finishing the Race is obligatory.

All prices will be paid in PLN, with contractual exchange rate 1 €= 4 PLN.

     

9. Limit czasu na trasie  / Time limit

 

Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów UCI limit czasu wynosi 8 %. W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem.

According to 2.3.039 article of the UCI regulations, the time limit equals 8 %. In some exceptional circumstances, the time limit may be changed by the Commissaries Panel in consultation with the Organizer.

 

10. Kontrola Antydopingowa / Anti-doping tests

 

Przepisy antydopingowe UCI stosuje się w całości podczas wyścigu. Ponadto, zgodnie z prawem polskim, polskie przepisy antydopingowe są stosowane dodatkowo do przepisów antydopingowych UCI.

Adresy lokali antydopingowych będą podane w oddzielnym komunikacie podczas odprawy technicznej.

The UCI anti-doping regulations are entirely applicable to the event. Moreover, in conformity with the Polish law, the Polish anti-doping regulations are applicable in addition to the UCI anti-doping regulations. Anti-doping test locations will be included in a separate communicate during the technical briefing.

 

11. Ceremonia Dekoracji / Decoration ceremony

 

Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji po wyścigu obowiązek zgłoszenia się ma trzech najlepszych zawodników na mecie. Wszystkie ekipy mają obowiązek uczestniczyć w uroczystej prezentacji przed wyścigiem.

According to the article 1.2.112 of Sport Rules, three of the best cyclists of the individual classification of the Race are oblige to participate in the official ceremony. All teams must be present during the official team presentation before the Race.

 

 

12. Kary / Penalties

 

Kary będa nakladane zgodnie z Regulaminem UCI.

Penalties will be in line with the UCI regulations.

 

13. Komisja Sędziowska / Commissaries Panel and other officials

 

Skład Komisji Sędziowskiej zostanie podany w Informatorze III Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2015.

The Commissaries Panel and other officials will be listed in the brochure of the 3rd International Race “KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2015.

 

14. Szczegółowe kwestie organizacyjne / Detailed organizational matters

 

Organizator wyznaczy wykwalifikowane osoby w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyścigu (Dyrektor Wyścigu). Będą one odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy wyścigu, kontrolę przebiegu zawodów.

Wyścig będzie przeprowadzony pod nadzorem Komisji Sędziowskiej, której będzie przewodniczył Sędzia Komisarz. Wszystkie osoby pracujące przy zawodach, również zaproszeni goście i wolontariusze, uznawani są za oficjalnych przedstawicieli Organizatora.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego. Wyścig będzie miał wsparcie trzech pojazdów technicznych neutralnych „MAVIC” (dwa samochody osobowe i skuter) – serwis będzie dostępny dla wszystkich zawodników. Za wszelkie narzędzia i części udostępniane zawodnikom przez serwis neutralny, należy zapłacić lub zwrócić je niezwłocznie po zakończeniu wyścigu. Organizator zapewnia również samochód „KONIEC WYŚCIGU”, który będzie zabierał zawodników wycofujących się z wyścigu. Wszystkie pojazdy w kolumnie wyścigu oraz kierowcy tych pojazdów powinni posiadać niezbędne uprawnienie zgodne z przepisami UCI oraz posiadać umieszczone oznaczenia (również sponsorskie) dostarczone przez Organizatora.

The Committee of Organizer will appoint qualified staff that is responsible for the organization of the Race (the Race Director). They will take all measures necessary to assure the regularity and security of the Race as well as the discipline and control of all participants.

The Race will be controlled by Commissaries Panel under the direction of the Commissaries President. All people  involved in organizing the Race, including guests and volunteers of the Race, are considered to be officials and representatives of the Race Organizer during the period of the Race taking place.

The Race Organizer will provide medical service consisting of a Race doctor and  a fully equipped medical team.

There will be 3 equipped neutral technical support Mavic vehicles provided (two cars and one motorcycle) to travel with the Race – they will be available to all riders during the Race for any service necessary. Any equipment supplied by neutral service must be returned or refunded right after the Race. The Organizer will also arrange a broom wagon [KONIEC WYŚCIGU] to pick up riders withdrawing from the Race.  All vehicles and their drivers in the Race convoy must be empowered by and comply with UCI regulations as well as be marked with sponsor designations which the Organizer will provide.

 

 

15. Zawodnicy, drużyny, wyposażenie / Teams & equipment

 

Każdy zawodnik musi mieć prawidłowo zapięty kask sztywny podczas trwania całego wyścigu (zgodnie z art. 1.3.031 Regulaminu UCI). Wszelkie dodatkowe okrycia wierzchnie, jak np. kurtka przeciwdeszczowa, muszą być wykonane z przezroczystego materiału, tak aby nr uczestnika wyścigu był wyraźnie widoczny.

Wyścig  odbędzie się w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu Kolumny Kolarskiej oraz zawodników ze stratą nie większą niż 10 minut.  

Zawodnicy muszą przestrzegać wszelkich przepisów obowiązujących w Polsce w czasie poruszania się poza kolumną wyścigu. W otwartym ruchu drogowym zawodnicy poruszają się na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni respektować polecenia policji, osób zabezpieczających wyścig zwłaszcza w momencie ruchu i wyprzedzania przez pojazdy z kolumny wyścigu, pozostawiając lewą stronę jezdni wolną.

During the Race, a rigid safety helmet must be worn (as per article 1.3.031 of the UCI regulations.)

Any rain coat or similar garment that is worn must be of transparent material and the rider's race body numbers must be clearly visible.

The Race will be held within the limited traffic. Cross traffic and traffic from the opposite direction will be withheld for time when the Column's passing. Traffic will be reopened after the column's passage and the cyclists staying no more than 10 minutes behind the bunch.

Riders and other participants are obliged to comply to Polish traffic regulations when following the Race Column.  In the open road, competitors are on their own risk. They should follow police and the Race officials instructions, especially while riding , as to keep the left side of the road clear to allow race vehicles to pass.

 

 

16. Podsumowanie / Race Regulations

 

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami UCI

Organizator wraz z Komisją Sędziowską rezerwują sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w razie konieczności. Zmiany będą ogłaszane w biuletynie wyścigu oraz na odprawie technicznej.

W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator wyścigu.

Wszystkie osoby biorące udział w wyścigu czy to jako zawodnik czy też członek obsługi lub każdy inny potwierdzają niniejszym znajomość regulaminu i zobowiązani są do jego przestrzegania.

The Race will be conducted according to UCI regulations

The Race Organizer and Commissaries Panel reserve the right to change the Regulations, if any special circumstances apply. In such case, they will be announced in a Race Bulletin and during the technical briefing.

Organizer decides of matters not covered by this regulation.

All Race participants, that is racers, officials and  any other individual, confirm that they accept the Regulations and agree to obey them, especially the safety rules.

 

 

17. Szpitale na trasie wyścigu i w jej pobliżu/ Hospitals on the route

 

55-100 Trzebnica  ul. Prusicka  53-55  tel. +48 71 312 09 20

 

 

18. Program wyścigu / Program

 

19.06.2015
14:00 – 16:30 Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych (akredytacja ekip)

                        Race headquarters (teams accreditation)

17:00 – 18:00 Odprawa techniczna

                        Technical Briefing for Team Managers

 

20.06.2015

 

08:30 – 09:30 Zbiórka:  Trzebnica – Plac Pielgrzymkowy

                        Meeting

09:30 -  10:10 Prezentacja ekip, podpisanie listy startowej

                        Teams presentation, signing the start list

10:30              Start wyścigu

                        Start of the Race

15.30              Zakończenie zawodów

                        Finish of the Race

15:40               Uroczyste wręczenie nagród: TrzebnicaPlac Pielgrzymkowy /

                        The award ceremony

 

 

19. Trasa i przebieg czasowy wyścigu / Race route and timing

 

 

Graficzny plan trasy wyścigu na stronach:
The Race Route graphic is available on the following websites:

http://www.bikemap.net/en/route/2990752-korona-kocich-gor/

http://www.koronakocichgor.com/?trasa     

                                             

Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej:

The Race will be carried out on a circuitous route:

 

24,3km x 8 rund = 194,4km
24,3km x 8 rounds = 194,4km

Miejscowość 

Start Ostry             

Trzebnica  pl. Pielgrzymkowy

w lewo ul. Milicka

w lewo ul. Ks. W. Bochenka

w lewo ul. Klasztorna

w prawo ul. Oleśnicka

Czachowo

Radłów

Skotniki

Tarnowiec

Zawonia

Cerekwica

Trzebnica ul. H Brodatego

Trzebnica pl. Pielgrzymkowy

 

 

20. Informacje dodatkowe / Additional information

Program minutowy zawodów, skład Komisji Sędziowskiej, a także szczegółowa lista nagród zostanie podana w Informatorze III Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2015 oraz na stronie internetowej www.koronakocichgor.com

The minute schedule of the race, the Commissaries Panel and other officials, and detailed prizes list  will be given in the brochure of the 3rd International Race “KORONA KOCICH GÓR” Trzebnica 2015 as well as on the www.koronakocichgor.com website.

 

Script logo